Afval

Stip op de horizon: Waar willen we heen?

Amsterdam wil in 2050 een afvalvrije stad zijn, met schone straten en pleinen. Hiervoor is een nieuw uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen opgesteld. De voorgestelde maatregelen dragen bij aan een schonere straat, beter gescheiden afval voor maximaal hergebruik van grondstoffen en het voorkomen van afval.

Randvoorwaarden: Wat moeten we?

Afval systeemkeuze afhankelijk van mogelijkheden in de openbare ruimte*

In Amsterdam wordt standaard gewerkt met ondergrondse containers waar vijf fracties voor papier, glas, textiel, restafval en groente-fruit en tuinafval (GFT) worden opgehaald. Vanaf 2021 worden plastic verpakkingen niet meer los opgehaald.

Voor transformatiegebieden zoals bijvoorbeeld Amstel III, Schinkel, Hamerstraat en Haven -Stad is de openbare ruimte kwetsbaar en niet altijd goed bereikbaar voor (vracht)verkeer. Voor die gebieden zal in beeld moeten worden gebracht welke alternatieven er zijn voor inzameling. Bij die afweging worden de verschillende aspecten in beeld gebracht zoals de kwaliteit van de openbare ruimte, effecten op diensteverlening, duurzaamheid en afvalstoffenheffing. Bovengenoemde afweging dient gemaakt te worden in het kader van het investeringsbesluit, waar zowel de ruimtelijke als financiële aspecten worden afgewogen.

Waar geldt de randvoorwaarde voor?

Nieuw te ontwikkelen:
Woningen Woningen
Openbare ruimte

Waar is het vastgesteld?

*Bij deze randvoorwaarde is de gemeente Amsterdam aan zet

Ambities: Wat willen we?

Streven naar gecombineerde inzameling: bedrijfsafval en huishoudelijk afval

Amsterdam streeft naar één gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval en huishoudelijk afval, om zo minder vervoersbewegingen en dus een beter (verblijfs)klimaat te bevorderen. Op termijn kan dit ook leiden tot ruimtewinst, omdat er dan ook gezamenlijke inzamelvoorzieningen mogelijk zijn. Via privaatrechtelijke weg (gronduitgifte) en park management zou geanticipeerd kunnen worden op die gecombineerde inzameling en daarbij horende inzamelvoorzieningen.

Waar geldt de ambitie voor?

Nieuw te ontwikkelen:
Utiliteiten Utiliteiten

Waar is het vastgesteld?