Circulair Gebouwde Omgeving

Stip op de horizon: Waar gaan we heen?

In de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 staat dat de stad in 2050 circulair is. Dit wil zeggen dat waardevolle materialen en grondstoffen hergebruikt worden en geen afval geproduceerd wordt. De ambitie is om 50% minder nieuwe grondstoffen gebruiken in 2030 en in 2050 is de stad 100% circulair. Toekomstbestendig bouwen (het gebouwcasco maakt functiemenging- en aanpassing van woningtypologie eenvoudig) hoort daarbij. Ook het scheiden van afval voor de winning van grondstoffen wordt toegepast.

Randvoorwaarden: Wat moeten we?

Gebruik FSC-gecertificeerd hout

Gebruik hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen met FSC certificaat.

Waar geldt de randvoorwaarde voor?

Nieuw te ontwikkelen
Woningen
UtiliteitenUtiliteit
Openbare ruimteOpenbare Ruimte

Waar is het vastgesteld?

Ambities: Wat willen we?

1. Toepassen van zoveel mogelijk hergebruikte en biobased materialen

Op de korte en middellange termijn ligt de focus op meer gebruik van hergebruikte en biobased materialen. Biobased materialen zijn materialen (producten) die zijn gemaakt van hernieuwbare, organische grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen. Hout is een voorbeeld van een biobased materiaal.

De wettelijk verplichte Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is een landelijk instrument dat Amsterdam wil inzetten om het gebruik van primaire grondstoffen op korte termijn te verminderen. Het stapsgewijs en structureel aanscherpen van de huidige wettelijke norm van 1,0 naar een Amsterdamse norm van 0,5 of lager in 2030, zal de inzet van hergebruikte en biobased materialen over de hele stad sterk vergroten en nieuwe materialenmarkten creëren..

Waar geldt de ambitie voor?

Nieuw te ontwikkelen:
Woningen
Utiliteit
Openbare ruimteOpenbare Ruimte

Waar is het vastgesteld?

2. Ieder gebied formuleert circulaire ambities *

Per gebied formuleert de gemeente uiterlijk in 2022, in overleg met andere belanghebbenden, circulaire ambities als basis voor de ontwikkeling, transformatie en het beheer van de stad of een gebied. Deze kunnen als basis dienen voor de tenders gronduitgifte, een-op-een afspraken en voor andere afspraken met belanghebbenden in dat gebied. Het opstellen van de circulaire ambities geldt voor alle projecten, tenzij het investeringsbesluit voor een bepaald project geen ruimte meer biedt voor circulaire ambities.

Waar geldt de ambitie voor?

Nieuw te ontwikkelen:
Woningen Woningen
Utiliteiten
Openbare ruimte

Waar is het vastgesteld?

*Bij deze ambitie is de gemeente Amsterdam aan zet

3. Sluit de kringloop: behoud zo veel mogelijk waarde van materialen

De gemeente moedigt de uitwisseling en hoogwaardige toepassing van secundaire materialen aan. Bestaande en nieuwe initiatieven zoals slimme logistiek, fysieke ruimtes voor opslag, online inventarissen en het opstellen van een materiaalpaspoort worden gestimuleerd en ondersteund. Potentiële apart te houden stromen op de bouwplaats of slooplocatie zijn keramiek (vanwege vervuiling voor andere fracties) gips, hout, bitumen en isolatiemateriaal voor hergebruik. Deze fracties worden gescheiden gehouden ten opzichte van de wettelijk verplichte fracties zoals teerhoudende dakbedekking en asfalt en niet- teerhoudend asfalt, vlakglas al dan niet met kozijn, gipsblokken en gipsplaatmateriaal, dakgrind, armaturen en gasontladingslampen.

Waar geldt de ambitie voor?

Nieuw te ontwikkelen:
Woningen Woningen
Utiliteiten
Openbare ruimte

Waar is het vastgesteld?

4. Pas geen uitlogende materialen toe

Afstromend hemelwater (regen en sneeuw) is meestal enigszins verontreinigd, omdat de oppervlakken waarover het hemelwater afstroomt niet volledig schoon zijn. Ook kan er – door het toepassen van zink en koper – uitloging plaatsvinden. Om de negatieve milieu-impact te verlagen is het toepassen van zink en koper aan de buitenzijde van gebouwen ongewenst.

Waar geldt de ambitie voor?

Nieuw te ontwikkelen:
WoningenWoningen
UtiliteitenUtiliteit

Waar is het vastgesteld?

5. Bouw Adaptief en Demontabel

De gemeente ondersteunt adaptief en demontabel bouwen. Adaptief bouwen is een adaptieve indeling van het gebouw waardoor functiewijzigingen zonder ingrijpende verbouwingen mogelijk zijn (bijv. door toepassing van een hoge plint voor werken en wonen of door parkeergarages om te kunnen zetten naar andere functies). Demontabel houdt in dat een gebouw zo in elkaar is gezet dat componenten en materialen herbruikbaar zijn,omdat ze gemakkelijk losgemaakt kunnen worden.

Waar geldt de ambitie voor?

Nieuw te ontwikkelen:
Woningen Woningen
Utiliteiten

Waar is het vastgesteld?

6. Naar 20% van de MRA-woningproductie in hout vanaf 2025

Met een extra innovatie-inspanning in de woningbouw -die zowel sneller als duurzamer kan zijn, 100% circulair en met minder CO2 uitstoot- willen de gemeenten en provincies in de Metropool de doelen in de MRA-agenda concreter en op kortere termijn zien te halen. Tevens moet dit bijdragen aan het urgent lenigen van de woningnood, aan nieuwe werkgelegenheid, aan een gezondere leefomgeving en aan een aantrekkelijk en concurrerend vestigingsklimaat.

Waar geldt de ambitie voor?

Nieuw te ontwikkelen:
WoningenWoningen

Waar is het vastgesteld?

Beleid in ontwikkeling: Verwachte landelijke aanscherping MPG
Minister Ollongren van het ministerie BZK is voornemens om begin 2021 de Milieuprestatie gebouwen (MPG) voor woningen aan te scherpen van 1,0 naar 0,8. Ook is er een stip op de horizon genoemd, namelijk een MPG-eis van 0,5 in 2030.

Ontwerp woongebouwen zodanig dat ze kunnen voldoen aan de landelijke norm van 0,8. Bijvoorbeeld door minder materialen te gebruiken en / of meer hergebruikte en biobased materialen.

Waar geldt de randvoorwaarde voor?
Nieuw te ontwikkelen

Woningen

Waar is het vastgesteld?
Brief van de minister van BZK van 29 juni 2020 aan de Tweede Kamer betreffende antwoorden op vragen gesteld over ontwerpverzamelwijziging van het Besluit bouwwerk leefomgeving