Duurzame Energie & Aardgasvrij

Stip op de horizon: Waar gaan we heen?

De gemeente Amsterdam heeft als doel om in 2030 55% en in 2050 95% minder CO2-uitstoot te realiseren. Daarnaast streeft de stad naar 100% gebruik van duurzame energie in 2050. In 2040 moet Amsterdam aardgasvrij zijn. Deze doelen zijn uitgewerkt in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 (2020) en de Transitievisie Warmte (2020) .

Voor nieuwbouw betekent dit dat de gemeente (bijvoorbeeld bij tenders) inzet op zeer goed geïsoleerde, energieleverende gebouwen, die optimaal profiteren van de zon. Ook zet de gemeente in op lage temperaturen en collectieve warmtesystemen.

Randvoorwaarden: Wat moeten we?

Verwacht: EPC ≤ 0,2 naar aangescherpte BENG

Voor meer informatie, zie kader onderaan deze pagina.

Ambities: Wat willen we?

Energieneutraal bouwen voor alle gebruiksfuncties en de markt uitdagen om energieleverend te bouwen

Ontwikkelende partijen worden uitgedaagd om hogere prestaties dan wettelijk vereist op het gebied van de energieprestatie van gebouwen te leveren: van zeer energiezuinige tot energieleverende gebouwen.

Waar geldt de ambitie voor?

Nieuw te ontwikkelen:
Woningen
Utiliteiten

Waar is het vastgesteld?

Beleid in ontwikkeling: Verwachte aanscherping EPC
De landelijke EPC-regeling (Energie Prestatie Coëfficiënt) als meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen, wordt vervangen door de nieuwe normering BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). In Amsterdam geldt tot 1  januari 2021 een scherpere EPC van ≤ 0,2 voor de nieuwbouw van woningen. Dit is een scherpere norm dan de landelijke. Door de inwerkingtreding van de landelijke BENG geldt voor alle nieuwbouw, zowel woningen als utiliteitsbouw, waarvoor na 1 januari 2021 een vergunning wordt aangevraagd, dat deze moet voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). In de BENG wordt de energieprestatie uitgedrukt met drie indicatoren: de energiebehoefte van het gebouw, het primair fossiele energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie. Aandachtspunt is dat deze hernieuwbare energie op het eigen perceel opgewekt wordt.

De huidige EPC-norm in Amsterdam voor nieuwbouwwoningen is scherper dan de landelijke EPC-norm en bij de praktische toepassing van de BENG wil de gemeente deze normering continueren. Dat is mogelijk zodra de Minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties hier een juridische grondslag voor regelt of de Omgevingswet in werking treedt. Dat is nog niet gebeurd. Zolang deze juridische grondslag ontbreekt kan de gemeenteraad geen scherpere BENG-eisen vaststellen. Om duidelijkheid te geven is daarom besloten de inwerkingtreding van de aangescherpte BENG-eisen voor woningbouw in Amsterdam niet voor 1 juli 2021 in werking te laten treden. Wel blijven de contractuele afspraken over duurzaamheid in deze projecten gewoon gelden.

Meer informatie over de aangescherpte BENG en de procedure staat hier.

Waar geldt de randvoorwaarde voor?
Nieuw te ontwikkelen

Woningen

Waar is het vastgesteld?