Introductie

Over de handout duurzaamontwikkelen.amsterdam

In het coalitieakkoord Een nieuwe lente en een nieuw geluid (gemeenteraad, mei 2018) staat een stevige ambitie voor een duurzaam Amsterdam. Met de nieuw opgestelde beleidskaders, o.a. Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 (2019), Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 Actieplan Schone Lucht (2019) en Strategie Klimaatadaptatie (2020), wordt er richting gegeven aan de ambitie.

Het doel van deze online handout is om een overzicht te bieden van Amsterdams beleid met betrekking tot duurzaamheid in relatie tot ruimtelijke projecten. Op verschillende niveaus liggen er kansen voor duurzame ontwikkeling: op gebiedsniveau, op bouwblokniveau, op niveau van het gebouw én op het niveau van een enkel gebouwdeel. Alle opgestelde randvoorwaarden en ambities gelden voor nieuwbouw. Bij sommige transformaties zijn de nieuwbouweisen ook van toepassing.

Voor wie is dit relevant?

‘Duurzaam Ontwikkelen in Amsterdam’ is voor projectleiders, ontwikkelaars, ontwerpers/architecten en voor iedereen die te maken heeft met het ontwikkelen van een gebied of een gebouw.

Stip op de horizon, randvoorwaarden & ambities

Deze online handout vat het duurzaamheidsbeleid van de gemeente van Amsterdam samen, uitgesplitst naar woningen, utiliteit en de openbare ruimte. De ervaring leert dat de markt vaak al verder is in de technologische ontwikkeling en dat het gemeentelijk beleid daarop achter loopt. Als gemeente dagen we de markt dan ook uit om met innovaties te komen. We sturen daarom als gemeente op het doel (waterbergingsnorm, BENG-eis, et cetera) en niet op specifieke maatregelen.

Voor alle duurzaamheidsambities staat het uitgangspunt van een integraal ontwerp voorop. Afspraken hierover worden opgenomen in documenten als een afsprakenbrief, samenwerkingsovereenkomst, bouwenvelop of kavelpaspoort.

Duurzaam Ontwikkelen Gemeente Amsterdam

Stip op de horizon: Richting waar gezamenlijk naar toe wordt gewerkt.

Randvoorwaarden: Niveau waarop iedere (gebieds)ontwikkeling minimaal aan moet voldoen. De randvoorwaarden zijn vastgesteld en afdwingbaar. Alleen de randvoorwaarden die afwijken van het Bouwbesluit (2012) zijn opgenomen.

Ambities: De gemeente daagt de ontwikkelaars en woningbouwcorporaties uit om invulling te geven aan de ambities.