Natuurinclusief Bouwen

Stip op de horizon: Waar gaan we heen?

Om een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier te maken, moet de natuur een volwaardige plaats krijgen bij het ontwerpen van nieuwbouw en openbare ruimte.

De gemeente Amsterdam heeft een Groenvisie 2050 (concept 2020). Deze schetst een beeld van Amsterdam als groene stad en hoe die zich tussen nu en 2050 verder kan ontwikkelen. Groen in de stad levert een essentiële bijdrage aan de gezondheid en het sociale welzijn van Amsterdammers. Het draagt bij aan de opgave om hitte te dempen en om het toenemende regenwater als gevolg van de verandering van het klimaat op te vangen. Een groene inrichting draagt bij aan een gezond ecosysteem in de stad, en daarmee een prettig leefklimaat voor mens en dier.

Randvoorwaarden: Wat moeten we?

Hanteer puntensysteem bij tenders

Om mee te kunnen doen bij een tender moet de ontwikkelende partij voldoen aan de drempelwaarde van 30 punten uit het puntensysteem Natuurinclusief bouwen. De ontwikkelaar kan kiezen uit verschillende maatregelen om toe te passen. Natuurinclusief bouwen wordt als onderdeel van de Groenvisie in het najaar van 2020 vastgesteld. Het puntensysteem wordt gezien als uitvoering van de Groenvisie. Dit wordt aansluitend op de vaststelling van de Groenvisie, ter vaststelling voorgelegd aan het college.

Waar geldt de randvoorwaarde voor?

Nieuw te ontwikkelen
Woningen
Utiliteit

Waar is het vastgesteld?

Ambities: Wat willen we?

Realiseer de Amsterdamse groennorm*

Groen in de openbare ruimte, de gevel en de daken van gebouwen leveren een belangrijke bijdrage aan klimaatadaptatie. De gemeente Amsterdam heeft een ‘groennorm’ opgesteld. Daarin staat een norm die opgebouwd is uit drie aspecten: een norm voor gebruiksgroen, een norm voor ecosysteemgroen en afstandsnormen. Op basis van het aantal gerealiseerde woningen en BVO utiliteit worden normen voor de hoeveelheid te realiseren groen in het gebied bepaald. De referentienormen Groen zijn een opdracht aan de gemeente zelf. Maximaal 25% van de te realiseren hoeveelheid groen mag op de private kavels gerealiseerd worden

Waar geldt de randvoorwaarde voor?

Nieuw te ontwikkelen:
Openbare ruimte

Waar is het vastgesteld?

*Bij deze ambitie is de gemeente Amsterdam aan zet