Uitstootvrije mobiliteit en schone lucht

Stip op de horizon: Waar gaan we heen?

De gemeente werkt aan schone en gezonde lucht. De gemeente wil in 2030 voldoen aan de adviesnormen van de World Health Organization. Het Actieplan Schone Lucht omschrijft hoe de gemeente dat aanpakt.

Stadsverkeer, rook uit de schoorsteen, bouwvoertuigen, industrie en scheepvaart stoten stikstofdioxide en fijnstof uit. Deze stoffen zijn schadelijk voor hart, longen en de conditie, De luchtkwaliteit is de laatste 10 jaar een stuk verbeterd. Toch voldoet de stad in drie straten nog niet aan de Europese normen. Uitstootvrij verkeer draagt bij aan de reductie van luchtvervuiling, stikstofdioxide en fijnstof. Het doel is een stillere, beter leefbare stad en een mogelijke CO2-vermindering van 9%.

Randvoorwaarden: Wat moeten we?

1. Autogebruik wordt beperkt via parkeernormering

Alle nieuwbouwplannen en transformatieplannen worden getoetst aan de parkeernorm. De inzet is om het autogebruik zoveel mogelijk te beperken door een lage autoparkeernorm. Het parkeren van auto’s gebeurt in principe op de eigen kavel. Door het toepassen van deelauto-concepten is het in sommige gevallen mogelijk om te werken met een nog lagere parkeernorm.

Waar geldt de randvoorwaarde voor?

Nieuw te ontwikkelen:
WoningenWoningen
Utiliteiten

Waar is het vastgesteld?

2. Fietsgebruik stimuleren: fietsparkeereis voor fietsen bij niet-woonfuncties

Er zijn in Amsterdam fietsparkeernormen voor niet-woonfuncties. Het vaststellen van het minimaal vereiste aantal parkeerplekken is de fietsparkeereis. Een gebouw of project heeft één of meer functies die bepalend zijn voor de parkeerbehoefte. Ook de locatie heeft invloed op de eis voor de minimaal aantal vereiste parkeerplekken. De fietsparkeerplekken moeten worden gerealiseerd op eigen terrein.

Waar geldt de randvoorwaarde voor?
Nieuw te ontwikkelen:
Utiliteiten

 

Waar is het vastgesteld?

3. Geen gevoelige bestemmingen nabij drukke wegen

Op grond van de Richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit Amsterdam (vastgesteld door het College van B&W op 5 januari 2010) is het verboden om gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit, zoals basis- en middelbare scholen, kinderopvang, en verzorgingstehuizen te bouwen langs drukke wegen (rijkswegen en provinciale wegen, en gemeentelijke wegen met meer dan 10.000 motorvoertuigbewegingen per etmaal).

Waar geldt de randvoorwaarde voor?

Nieuw te ontwikkelen:
Gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit

Waar is het vastgesteld?

Ambities: Wat willen we?

1. Deelmobiliteit wordt gestimuleerd

De gemeente stimuleert deelmobiliteit, omdat dit schone alternatieven biedt in mobiliteit waarmee het autobezit wordt verminderd en ruimte in de openbare ruimte wordt bespaard. Aan ontwikkelaars wordt gevraagd om (uitstootvrije) deelmobiliteitsconcepten onderdeel van de ontwikkeling te maken.

Waar geldt de ambitie voor?

Nieuw te ontwikkelen:
Woningen Woningen
Utiliteiten
Openbare ruimte

Waar is het vastgesteld?

2. Fietsgebruik stimuleren: fietsparkeernorm voor woonfuncties

Fietsgebruik wordt gestimuleerd bij nieuwe woningen door goede toegankelijkheid met voldoende (inpandige) ruimte voor (bak)fietsen/scooters en een aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen en scooters. Voor woonfuncties zijn de geldende normen opgenomen in het Bouwbesluit en wordt er gestuurd op gemeentelijk richtlijnen zo als een gezamenlijke fietsenstalling en een bezoekersnorm per woning. Voor de normen voor scooterparkeerplaatsen gelden richtlijnen voor alle functies, gebaseerd op het gemiddelde scooterbezit in Amsterdam per woning (0,13).

Voor de woonfunctie geldt de eis uit het Bouwbesluit en zijn er gemeentelijke richtlijnen vastgesteld:

  1. Een gezamenlijke fietsenstalling heeft de voorkeur.
  2. Transformatie: voldoende fietsparkeerplaatsen en een gezamenlijke fietsenstalling heeft de voorkeur.
  3. Bezoekersrichtlijn: 0,5 fietsparkeerplek per woning.
Waar geldt de ambitie voor?

Nieuw te ontwikkelen:
WoningenWoningen

Waar is het vastgesteld?

3. Toekomstbestendige laadpunten voor elektrische auto’s

Voor grondig te renoveren autoparkeergarages en -parkeervoorzieningen die door derden worden gebouwd gelden de Europese eisen, opgenomen in het Bouwbesluit, als ondergrens (richtlijn Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III, herzien per 10 maart 2020). De ambitie van de gemeente Amsterdam gaat verder. De gemeente ambieert dat minimaal 10% van de parkeerplekken voorzien moet zijn van een elektrisch laadpunt en dat 100% van de parkeerplekken hierop voorbereid is. Richtpercentages variëren voor type stalling, niet openbaar, openbaar en openbaar intensief. Voor nieuwbouwgarages in eigendom van de gemeente Amsterdam geldt nu al dat bij oplevering minimaal 20% van de parkeervoorzieningen voorzien moet zijn van een elektrisch laadpunt.

Waar geldt de ambitie voor?

Nieuw te ontwikkelen:
autoparkeergarages – en parkeervergunningen voor derden.

Waar is het vastgesteld?

4. Duurzame bouwlogistiek

Bouwlogistiek is de grootste logistieke stroom in de stad en heeft ook de meeste impact (stikstof, luchtvervuiling et cetera) op de leefbaarheid. De gemeente speelt een belangrijke rol bij veel bouwprojecten, als vergunningverlener of als opdrachtgever. Met bouwlogistiek gunningscriteria bij aanbestedingen wordt duurzame bouwlogistiek beloond en wordt het BLVC kader steeds vaker ingezet om zaken vast te leggen. Voor bouwlogistiek over water werkt de gemeente Amsterdam samen met Waternet, Port of Amsterdam, TNO, aannemers en watertransporteurs in het project Amsterdam Vaart!. Ook zijn er gebieden in ontwikkeling waar wordt gewerkt met multimodale bouwhubs. Na de bouwfase kunnen die worden gebruikt om bijvoorbeeld afval over water af te voeren. In 2022 wordt de milieuzone voor vrachtwagens aangescherpt voor diesels vanaf emissieklasse 6.

Waar geldt de ambitie voor?

Alle bouwlogistiek

Waar is het vastgesteld?

5. Schone werktuigen worden gestimuleerd

De gemeente stimuleert waar mogelijk uitstootvrije bouwwerktuigen of bouwwerktuigen met een schone emissienorm. Vanuit veiligheidsoogpunt moet er gewerkt worden met elektrisch aangedreven mobiele werktuigen en als dit niet haalbaar is geldt de minimale fasenorm IIIB (nationale wetgeving). Met de ondertekening van de Green Deal ‘Het nieuwe draaien” zegt de gemeente toe zich in te zetten op vermindering van de uitstoot door mobiele werktuigen.

Waar geldt de ambitie voor?

Werktuigen

Waar is het vastgesteld?

Beleid in ontwikkeling: Houtstook
Houtstook zoals open haard, hout- of pelletkachel  levert een forse bijdrage aan de luchtverontreiniging in Amsterdam. Het verbranden van hout levert relatief zeer veel fijnstof en roet op. Vanuit het oogpunt van energie kan houtstook worden meegerekend als duurzame vorm van energieopwekking. Amsterdam kent voor dit dossier nog geen eenduidig en bestuurlijk vastgesteld beleid daarom presenteert het college eind 2020 een Beleidskader Houtstook.